U bent hier

'Tijdelijke huurcontracten bieden kansen'

Annelies van der Nagel

Per 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt van kracht. De wet bepaalt onder meer dat er een jaarlijkse inkomenstoets komt en er meer ruimte is voor tijdelijke huurcontracten. Voor Platform31 was deze wet de aanleiding een leerkring te starten om te onderzoeken hoe tijdelijke contracten kunnen bijdragen aan een optimale inzet van de woningvoorraad en om verhuurders te helpen concreet met de nieuwe mogelijkheden aan de slag te gaan.

‘Door de komst van de nieuwe wet zagen veel corporaties kansen om meer met tijdelijke huurcontracten te doen’, vertelt Annelies van der Nagel, projectleider bij Platform31. ‘Niemand had natuurlijk ervaring met de nieuwe contractvormen. Daarom zijn we vanuit Platform31 gestart met de leerkring “Werken met tijdelijke huurcontracten”. Het doel van de leerkring is tweeledig: we geven informatie over ins en outs van de gecreëerde ruimte voor tijdelijke woningverhuur. Tegelijkertijd faciliteren we deelnemers aan de leerkring om ervaringen te delen en van elkaar te leren.  Bijvoorbeeld over de inrichting van bedrijfsprocessen, of voor welke doelgroepen tijdelijke contracten interessant zijn. Daarnaast zijn er vanuit de leerkring modelcontracten ontwikkeld.’

Bijeenkomsten

De leerkring bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin relevante kennis, informatie en praktijkervaringen worden gedeeld. Daarnaast vindt er tussentijds informatie-uitwisseling plaats. De deelnemende verhuurders willen de komende tijd ook concreet met een of meerdere nieuwe vormen van tijdelijke verhuur aan de slag. We merken overigens dat er daarnaast ook veel mensen meelezen met wat we doen.’

Modelcontracten

De praktische tool die vorige maand vanuit de leerkring is aangeboden zijn zes modelcontracten voor de nieuwe vormen van tijdelijke verhuur die sinds 1 juli mogelijk zijn. ‘We hebben samen met Aedes VBTM Advocaten de opdracht gegeven om de modelcontracten te ontwikkelen. Dit zijn standaardcontracten, die toegesneden kunnen worden op de specifieke situatie of uitgangspunten van de verhuurder. In de modelcontracten wordt duidelijk wat je eventueel binnen de kaders van de wet kunt aanpassen.’

Gelijk aan de Wet doorstroming huurmarkt zijn voor onderstaande vormen van tijdelijke verhuur contracten opgesteld. Deze contracten zijn ook te downloaden op de website van Platform31.

  • Jongerencontract; 
  • Tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woningen voor maximaal twee jaar; 
  • Tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen voor maximaal vijf jaar; 
  • Huurovereenkomst voor grote gezinnen;
  • Huurovereenkomst voor promovendi;
  • Tijdelijke verhuur van te koop staande woningen (via andere wet geregeld).

Praktijk ervaren

Het opstellen van deze modelcontracten is een tussenstap, geeft Van der Nagel aan. ‘De volgende stap is dat de corporaties concreet aan de slag gaan met de verschillende vormen van tijdelijke verhuur. In de praktijk moet blijken hoe dat gaat en of er nog obstakels zijn. In september hebben we een volgende bijeenkomst met de leerkring om de eerste praktijkervaringen met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren. Begin 2017 ronden we de leerkring af met een slotbijeenkomst en een beknopte publicatie. In de publicatie komen onder meer de praktijkvoorbeelden van de genoemde deelnemers te staan, inclusief de belangrijkste lessen en eventuele beleidsaanbevelingen die daaruit volgen. Deze publicatie is straks via de website van Platform31 beschikbaar.

Kansen

‘De deelnemers zien onder meer kansen voor de tijdelijke huisvesting van statushouders bij de nieuwe contracten, en dan met name met de “tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen voor maximaal vijf jaar”. Om snel te kunnen handelen, zouden bestaande woningen mogelijk tijdelijk omgebouwd kunnen worden voor kamergewijze verhuur aan statushouders. Als deze huisvestingsvraag over vijf jaar minder urgent is, kan de woning weer worden omgezet. De corporaties zijn het erover eens dat deze tijdelijke contracten geen structurele oplossing bieden, maar zijn wel positief over het feit dat de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur zijn uitgebreid.’